BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

IMAM SYAFE`I

KETUA

E. MUKSIDI

SEKRETARIS

Dra. NELLY SALEH, Apt.

BENDAHARA

DIDIN AHIDIN, S.Si.,M.Sc.,Apt

ANGGOTA